Wereldbank

Financiële integriteit en goed bestuur zijn essentiële onderdelen van de rol die de Wereldbank speelt ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden. De inspanningen die de Wereldbank levert om corruptie en illegale financiële stromen te bestrijden is meer bepaald de taak van het “Stolen Asset Recovery Initiative” (StAR) en de Dienst Integriteit van financiële markten (“Financial Market Integrity”).

De opdrachten van de Wereldbank omvatten:

1. Technische bijstand: aan de hand van workshops, mentorschap, praktische opleidingen en adviesverlening worden landen geholpen om wetten en reglementen op te stellen, een doeltreffende institutionele infrastructuur op te bouwen, het risico met betrekking tot witwassen van geld en financiering van terrorisme op hun economie en hun financiële stelsel te beoordelen, toezichthouders van de financiële sector, onderzoekers, procureurs of rechters op te leiden, en doeltreffende systemen voor de openbaarmaking van activa voor overheidsfunctionarissen te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

2. Beleidsvorming: aan de hand van samenwerking en onderzoek draagt de Dienst Integriteit van financiële markten bij tot internationale debatten met een unieke kijk, die de bestrijding van witwassen van geld verbindt met goed bestuur en de bestrijding van corruptie, financiële inclusie, het gemak waarmee zaken kunnen worden gedaan, fiscaliteit, de terugvordering van gestolen activa, milieumisdrijven en andere ontwikkelingsproblemen.

3. Beoordeling van de stelsels ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme van landen om hun doeltreffendheid en potentiële risicozones vast te stellen, aan de hand van onafhankelijke diagnoses of als onderdeel van het evaluatieprogramma van de financiële sector (FSAP).

De Dienst Integriteit financiële markten is overigens erg actief binnen de FAG en soortgelijke regionale organisaties. De Dienst Integriteit van financiële markten werkt ook met verschillende bilaterale partners samen, als ondersteuning en bijdrage aan het programma ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering of als onderdeel van gecoördineerde opleidingen die samen worden gegeven.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.