Jaarverslagen

Voorwoord van de voorzitter

Na een recordtoename van het aantal ontvangen meldingen door de CFI in 2021 (46.330), is 2022 niet achtergebleven. Een nieuwe drempel is overschreden, vermits de CFI voor het eerst meer dan vijftigduizend meldingen (53.923 om precies te zijn, een stijging van 71 % sedert 2020) heeft gekregen.

Opnieuw ben ik zeer verheugd om al de CFI-medewerkers, verbindingsofficieren en al onze bevoorrechte publieke partners te bedanken voor het werk dat in 2022 is verricht en voor de uitstekende samenwerking, wat ons in staat heeft gesteld het hoofd te bieden aan deze enorme instroom van nieuwe meldingen.

Hoewel de CFI oorspronkelijk primair een gerechtelijk finaliteit had meegekregen, delen we meer en meer informatie met andere partners dan de gerechtelijke autoriteiten (onder meer met de buitenlandse tegenhangers in zowel de Europese Unie als in niet-EU-landen). Door de informatie waarover de CFI beschikt te delen wil de CFI doeltreffender bijdragen aan de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering. De administratieve aanpak van bepaalde vormen van criminaliteit kan doeltreffender zijn dan de strafrechtelijke alleen, vooral omdat de middelen van gerechtelijke en politiële autoriteiten niet oneindig inzetbaar zijn. Deze bevindingen leidden tot de wens om voorrang te geven aan de meest geschikte weg van infodeling.

In 2022 heeft de CFI bijna een derde van de informatie die haar werd verstrekt door onderworpen entiteiten, buitenlandse financiële inlichtingeneenheden en bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 79 van de wet van 18/09/20171, gedeeld zoals voorzien door de wet. 1.257 nieuwe zaken en 1.593 aanvullende rapporten werden doorgestuurd naar de gerechtelijke autoriteiten. 386 doormeldingen van dossiers aan de procureurs des Koning leidden tot de overmaking van kopieën van de verslagen aan de arbeidsauditeurs2. 11.154 cross border reports3 en 323 cross border disseminations werden gedeeld4 met andere Europese meldpunten omdat verrichtingen en/of daarmee verband houdende feiten doeltreffender konden worden geanalyseerd en onderzocht door onze Europese tegenhangers. 1.194 mededelingen van informatie werden ook verzonden naar de administratieve diensten van de staat (CAF5, SIOD6, FOD Economie, Inlichtingendiensten, enz.) en aan de toezichthoudende autoriteiten (NBB, FSMA,...)7. De informatie tenslotte die niet kon worden gedeeld, vormt een essentiële basis voor zowel operationele als strategische analyse binnen de CFI.

De CFI verstrekt dus ook informatie aan het CAF wanneer het dossier dat aan de gerechtelijke autoriteiten wordt doorgemeld, betrekking heeft op het witwassen van geld dat voortvloeit uit een misdrijf dat een weerslag kan hebben inzake ernstige fiscale fraude (artikel 83 van de wet). Deze samenwerking is de afgelopen jaren intenser geworden en heeft uitstekende resultaten opgeleverd.

Daarom heb ik de heer Hans D’Hondt, voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, gevraagd bij te dragen aan het voorwoord van het jaarverslag 2022. Ik dank hem voor het aanvaarden van mijn uitnodiging.

Witwaspraktijken en terrorismefinanciering veranderen voortdurend. Criminele en terroristische kringen passen zich aan en proberen voortdurend bestaande anti-witwas en anti-financiering van terrorismeregels te omzeilen door nieuwe witwastechnieken te ontwikkelen. De opkomst op de markt van nieuwe financiële spelers, van (nog) niet gereguleerd over niet volledig gereguleerd tot volledig gereguleerd, opent nieuwe kansen voor de criminelen. De tussenkomst van professionele witwassers bemoeilijkt ook het werk van de autoriteiten.

Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme nog doeltreffender te bestrijden, is het vandaag de dag belangrijk om over doeltreffende IT-instrumenten te beschikken. Daarom heeft de CFI ervoor gekozen om goAML te gebruiken, een IT-instrument dat veel voordelen biedt voor financiële inlichtingeneenheden en tegelijkertijd ook toelaat dat onderworpen entiteiten kunnen evolueren inzake meldplicht. De activering van goAML is gepland voor de laatste maanden van 2023.

In 2023 viert de CFI ook haar dertigjarig bestaan! Dertig jaar in dienst van de strijd tegen het witwassen van geld (en later ook tegen de financiering van terrorisme)!

Zonder al te veel risico kan ik u verzekeren dat de CFI nog steeds voldoende energie en motivatie heeft om ook de vele uitdagingen aan te gaan die zij de komende 30 jaar op haar pad zal tegenkomen!

Ik wens u veel plezier bij het lezen.

 

Philippe de KOSTER

Voorzitter van de CFI

 

1) Wet betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten, beschikbaar op de website van de CTIF (www.ctif-cfi.be).

2) Om de synergiën tussen de parketten en de arbeidsauditoraten en de toepassing van circulaire COL 13/2005 van het College van procureurs-generaal over de uitwisseling van informatie tussen de parketten en de auditoraten en sociale inspectiediensten te vergemakkelijken (https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_13-2005.pdf).

3) XBR en XBD - Zie blz. 43 voor meer details.

4) Overeenkomstig de vierde richtlijn zendt de CFI, wanneer zij een melding van verdachte transacties betreffende een ander land ontvangt, alle relevante informatie in de melding door aan de financiële inlichtingeneenheid (FIU) van het betrokken land. Deze mededelingen komen echter niet in de plaats van de huidige procedure voor het spontaan en op verzoek uitwisselen van informatie.

5) Dienst Coördinatie Anti-Fraude bij de BBI van de Federale Overheidsdienst Financiën

6) Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst

7) Respectievelijk in toepassing van de artikelen 83 en 121 van de wet van 18 september 2017

 
Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.