Wetsbepalingen

In het begin van de jaren '80 werd de internationale gemeenschap zich bewust van het risico en het gevaar dat het witwassen van geld vormde, niet alleen voor het evenwicht op de financiële markten, maar ook voor de democratische samenleving als geheel.

Het “grenzeloze” karakter van witwasverrichtingen toonde echter snel aan dat een louter nationale aanpak ontoereikend was en dat er normen nodig waren die verder reiken dan de landsgrenzen.

Al snel werd duidelijk dat dergelijke criminaliteit zowel bestraffend als preventief moest worden aangepakt.

De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben het kader ter bestrijding van de financiële criminaliteit ingrijpend gewijzigd.

Verschillende internationale organisaties alsook de FAG beslisten om de strijd tegen het witwassen van geld uit te breiden en ook de strijd aan te binden met de financiering van terrorisme, waaronder de bestrijding van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

Er werden verschillende internationale verdragen goedgekeurd ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ook de FAG, opgericht in 1989, werkte internationale normen uit (40 aanbevelingen) om op wereldvlak de stelsels ter bestrijding van het witwassen van geld eenvormig te maken. Op Europees vlak werden er verschillende richtlijnen aangenomen om deze aanbevelingen om te zetten.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.