Toezicht en sancties

De doeltreffendheid van het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ingevoerd door de wet van 18 september 2017 hangt af van daadwerkelijke toepassing door de meldende instellingen en personen van de maatregelen die de FAG aanbeveelt en die opgelegd worden door de Europese richtlijnen en de wet.

De wetgever heeft de controle-, toezichthoudende- of tuchtoverheden de taak toevertrouwd erover te waken dat de onderworpen instellingen en personen interne mechanismen of procedures hebben ingevoerd waardoor ze hun verplichtingen naar behoren kunnen nakomen en daadwerkelijk vervullen.

De controle-, toezichthoudende- of tuchtoverheden kunnen ter plaatse controles uitvoeren om na te gaan of deze verplichtingen naar behoren worden nageleefd.

De niet-naleving van deze verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 18 september 2017 kan worden bestraft door de controle-, toezichthoudende- of tuchtoverheden.

Toezicht

De controleoverheden hebben tot taak toezicht uit te oefenen over de wijze waarop de aan de wet onderworpen ondernemingen en personen hun verplichtingen naleven inzake het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Ze zijn wettelijk verplicht hiertoe doeltreffende bepalingen toe te passen.

De controleoverheden die tijdens inspecties die ze bij de ondernemingen of personen die onder hun bevoegdheid vallen uitvoeren, of op enige andere wijze, feiten vaststellen die verband zouden kunnen houden met witwassen van geld of financiering van terrorisme, moeten de CFI daarvan op de hoogte brengen.

Wanneer de CFI informatie doormeldt aan de procureur des Konings of aan de federale procureur aangaande witwassen van geld voortkomend uit een misdrijf waarvoor een controleoverheid een opsporingsbevoegdheid heeft, brengt de CFI eveneens die overheid op de hoogte van de doormelding.

Wanneer de CFI een inbreuk op de wet van 18 september 2017 vaststelt, dan mag zij de controleoverheden hiervan op de hoogte brengen opdat zij de nodige maatregelen zouden kunnen treffen en desgevallend administratieve sancties opleggen. De controleoverheid deelt de CFI alle definitieve sancties mee.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.