FAG – Financiële Actiegroep

De Financiële Actiegroep (FAG) is een intergouvernementele organisatie die in 1989 werd opgericht door de G7 om het groeiende probleem van het witwassen van drugsgeld aan te pakken. In 1996 verlegde de FAG haar werkgebied van het witwassen van drugsgeld naar de opbrengst van alle ernstige onderliggende misdrijven. In 2001 werd na de aanslagen van 11 september de opdracht met terrorismefinanciering uitgebreid.

De doelstellingen van de FAG zijn het opstellen van normen en het bevorderen van de doeltreffende toepassing van wetgevende, regelgevende en operationele maatregelen op het gebied van de bestrijding van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel.

De FAG stelde 40 aanbevelingen op die als de internationale normen voor de bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens erkend worden. Ze vormen de basis van een gecoördineerd antwoord op deze bedreigingen voor de integriteit van het financiële stelsel en dragen bij tot de harmonisering van de wereldwijde regels.

Deze 40 aanbevelingen omvatten wetgevende en verordenende maatregelen, alsook maatregelen inzake internationale samenwerking en preventie die moeten worden genomen door landen, instanties bevoegd inzake de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering, financiële instellingen en andere spelers zoals casino’s, vastgoedmakelaars, juridische beroepen of cijferberoepen.

De aanbevelingen van de FAG, die in 1990 werden gepubliceerd, werden in 1996, 2001, 2003 en vervolgens nog in 2012 herzien om ervoor te zorgen dat ze geactualiseerd en relevant blijven. Ze dienen door alle landen van de wereld te worden toegepast.

De FAG houdt ook toezicht op de vorderingen die leden maken bij de uitvoering van de vereiste maatregelen, onderzoekt de witwas- en terrorismefinancieringstechnieken en de maatregelen om ze te bestrijden, en bevordert de goedkeuring en toepassing van passende wereldwijde maatregelen. Samen met andere internationale spelers spoort de FAG eveneens landen op die kwetsbaar zijn op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme om de internationale financiële sector tegen ongeoorloofd gebruik te beschermen.

De Belgische delegatie die aan de vergaderingen van de FAG deelneemt wordt geleid door de FOD Financiën – Thesaurie. De CFI levert regelmatig een bijdrage aan de typologische studies en de dreigingsanalyses van de FAG.

De plenaire vergadering van de FAG publiceert in oktober, februari en juni een mededeling met een lijst van landen die onderworpen zijn aan tegenmaatregelen, landen met strategische tekortkomingen of aanhoudende zwakheden en landen die gebreken vertonen maar die zich ertoe verbonden hebben om met de FAG een actieplan uit te werken om deze gebreken te verhelpen.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.