VN

Het Verdrag van Wenen van 20 december 1988 inzake de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen vormde de eerste bijdrage van de Verenigde Naties (VN) in de strijd tegen het witwassen van geld. Dit verdrag stelt het witwassen van geld afkomstig van drugshandel strafbaar.

Het Bureau van de VN voor drugscontrole en misdaadpreventie (UNODC) heeft in 1997 het Wereldprogramma voor witwasbestrijding (GPML) aangenomen dat tot doel heeft de oprichting van preventieve witwasmechanismen te bevorderen op zowel wetgevend, administratief en gerechtelijk vlak. In dit kader werd het VN Offshore Forum in het leven geroepen. Het Forum streeft ernaar de betrokken landen en gebieden ertoe aan te zetten de internationaal erkende normen inzake financiële regelgeving en witwasbestrijding na te leven bij het aanbieden van internationale financiële diensten.

Op 14 december 2000 hebben de VN het Verdrag inzake transnationale georganiseerde criminaliteit aangenomen dat het witwassen van geld strafbaar stelt en maatregelen bevat ter voorkoming van het gebruik van bepaalde sectoren voor witwasdoeleinden.

De Verenigde Naties zijn ook betrokken bij de bestrijding van terrorisme en de financiering van terrorisme. Sinds de oprichting staan multilaterale ontwapening en wapenbeperking centraal bij de doelstelling om de vrede te bewaren en internationale veiligheid te verzekeren. De organisatie stelde als hoofddoel kernwapens te verminderen en vervolgens te laten verdwijnen, chemische wapens te vernietigen en het verbod op biologische wapens te versterken.

Met de resoluties 1373 (2001) en 1624 (2005) streeft het Comité terrorismebestrijding naar de versterking van het vermogen van lidstaten van de Verenigde Naties om terroristische daden op hun grondgebied en daarbuiten te verhinderen.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.