Wie moet melden ?

Een gedetailleerd overzicht van de onderworpen entiteiten is opgenomen in artikel 5 van de wet van 18 september 2017 (zie hulpmiddelen - wetsbepalingen - Belgische wetgeving)

De bepalingen van de Wet zijn van toepassing voornamelijk op de volgende onderworpen entiteiten handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten:

- de Nationale Bank van België

- de NV van publiek recht bpost

- de kredietinstellingen

- de verzekeringsondernemingen die gemachtigd zijn de levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen

- de betalingsinstellingen

- de uitgevers van elektronisch geld

- de instellingen voor elektronisch geld

- de vereffeningsinstellingen (zullen niet meer als melders beschouwd worden op een per KB te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2020)

- de centrale effectenbewaarinstellingen

- de maatschappijen voor onderlinge borgstelling

- de beursvennootschappen

- de beleggingsondernemingen met een vergunning in de hoedanigheid van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

- de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

- de beheervennootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging

- de beleggingsvennootschappen voor zover en in de mate waarin deze instellingen instaan voor de verhandeling van hun effecten

- de beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen voor zover en in de mate waarin deze instellingen instaan voor de verhandeling van hun effecten

- de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta gevestigd op het Belgisch grondgebied

- de aanbieders van bewaarportemonnees gevestigd op het Belgisch grondgebied

- de marktoperatoren

- de in België gevestigde personen die beroepshalve verrichtingen voor de contante aankoop of verkoop van deviezen in contanten of met cheques in deviezen dan wel met gebruik van een krediet- of betaalkaart uitvoeren

- de makelaars in bank- en beleggingsdiensten

- de onafhankelijk financiële planners

- de verzekeringsbemiddelaars die hun beroepsactiviteiten buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst uitoefenen in één of meerdere levensverzekeringstakken

- de kredietgevers die activiteiten van consumentenkrediet of hypothecaire krediet uitoefenen

- de personen gespecialiseerd in financieringshuur

- de bedrijfsrevisoren, de natuurlijke personen stagiairs bedrijfsrevisoren van externe ondernemingen alsook de auditkantoren en éénieder die het beroep van wettelijk auditor uitoefent;

- de gecertificeerde accountants en belastingadviseurs en hun stagiairs

- de accountants en fiscale accountants en hun stagiairs

- de natuurlijke of rechtspersonen die zich ertoe verbinden als voornaamste bedrijfs- of beroepsactiviteit, rechtstreeks of onrechtstreeks, materiële hulp, bijstand of advies op fiscaal gebied te verlenen

- de notarissen

- de gerechtsdeurwaarders

- de advocaten (in de omstandigheden vermeld in artikel 5 § 1 28°)

- de dienstenverleners aan vennootschappen

- de vastgoedmakelaars

- de handelaren in diamant

- de natuurlijke personen of rechtspersonen die kopen, verkopen of optreden als tussenpersoon in de handel van kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud, wanneer de verkoopprijs van een of een geheel van deze werken of goederen gelijk is aan of hoger is dan 10 000 euro en die ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. De tussenpersonen omvatten kunstgalerieën, veilinghuizen en organisatoren van beurzen en salons

- de natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of beheerder zijn van entrepots, met inbegrip van douane-entrepots of in vrijhavens gelegen entrepots, die specifiek een opslagdienst aanbieden voor kunstwerken of roerende goederen van meer dan vijftig jaar oud en alleen voor dergelijke goederen en werken en die ingeschreven zijn bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

- de professionele topvoetbalclubs

- de sportmakelaars in de voetbalsector

- de VZW Koninklijke Belgische Voetbalbond

- de bewakingsondernemingen

- de natuurlijke personen of rechtspersonen die één of meer kansspelen exploiteren

De CFI is bovendien belast met het ontvangen en het analyseren van de informatie, behandeld als meldingen,  meegedeeld door:

1°  de toezichtautoriteiten, wanneer ze tijdens de inspecties verricht bij de onderworpen entiteiten die onder hun bevoegdheid vallen, dan wel op enigerlei andere wijze, geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Hetzelfde geldt voor de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten, in afwijking van de wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing op hun beroepsgeheim;

2°  de ambtenaren van de administratieve diensten van de Staat, de curatoren in een faillissement, de voorlopige bewindvoerders bedoeld in artikel XX.31, § 1, en XX.32, § 2, van het Wetboek van economisch recht, die, bij de uitoefening van hun opdrachten of bij de uitoefening van hun beroep geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan zij weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme;

3° de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en de  Beschikkingen nr. 280/2004/EG en nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr.  920/2010 en (EU) nr. 1193/2011 van de Commissie;

4°  het Contactpunt Regularisaties bij de FOD Financiën, in het kader van de door de Regering toegepaste vrijwillige regularisatieprocedure, ingevolge dewelke het voornoemde Contactpunt aan de CFI, een kopie van het regularisatieattest, alsook een bondige nota over de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen meedeelt, de periode waarin deze zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen;

5°  de Vlaamse belastingdienst in het kader van de tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, ingevolge dewelke zij aan de CFI een kopie van het regularisatieattest, alsook de in artikel 6 van het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie, vermelde gegevens meedeelt;

6°  de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, hierna te noemen “Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen”, overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen en van de Europese Verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten;

7°  de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die bij de uitoefening van hun opdracht geldmiddelen, verrichtingen of feiten vaststellen waarvan ze weten, vermoeden of redelijke gronden hebben om te vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme;

8° de financiële inlichtingeneenheden, die gelijkaardige functies uitoefenen als die van de CFI, in het kader van een wederzijdse samenwerking;

9°   het openbaar ministerie in het kader van een informatie of een onderzoek in verband met terrorisme en de financiering van terrorisme; en

10° het Europees Bureau voor Fraudebestrijding van de Europese Commissie in het kader van een onderzoek inzake fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Unie.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.